Begroting 2019

EMU-saldo

EMU-saldo

Het EMU-saldo is, macro-gezien, het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede-overheden en sociale fondsen). Omdat de overheid in het verleden gedurende vele jaren meer geld heeft uitgegeven dan er binnenkwam, is er een schuld ontstaan. De schuld wordt uitgedrukt in een percentage van het BBP (Bruto Binnenlands Product) ofwel de schuldquote. Het BBP is een optelling van alles wat we met zijn allen in het Nederlands productieproces verdienen + geld uit indirecte belastingen (bijvoorbeeld BTW) -/- subsidies die de kostprijs van producten verlagen.

Vragenlijst

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekening EMU-saldo

Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen

Gemeente Berg en Dal (1945)

Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens:

Gemeentenaam:

Berg en Dal

Gemeentenummer:

1945

Jaar:

2019

Naam contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Bestandsnaam:

EMU190061945.XLS

2018

2019

2020

Omschrijving

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

raming

raming

raming

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-2.718

-2.749

-1.515

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3.227

3.497

3.708

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

2.410

2.474

2.554

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

6.919

7.298

6.359

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

4.425

3.522

1.962

met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)

-8.425

-7.599

-3.574