Begroting 2019

Leeswijzer

Leeswijzer

Hoe is deze begroting opgebouwd?
Eerst volgt het gedeelte 'Algemeen' met het voorwoord en persbericht, de samenvatting, deze leeswijzer en Berg en Dal in cijfers. Daarna zijn de `ambities` van onze gemeente weergegeven. Daar staat beschreven wat wij als gemeente belangrijk vinden en willen bereiken.
De `programma's` bevatten wat we willen bereiken.
De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's.
Onder `financiële begroting' staat een overzicht van de verwachte baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) in 2019. Daarnaast zijn bij dit onderdeel de financiële kaders opgenomen, een overzicht van de incidentele baten en lasten, het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) en de verwachte balans.  
Tot slot zijn in de `bijlagen` het raadsvoorstel en diverse overzichten en specificaties opgenomen. Ook wordt hier een toelichting gegeven op afkortingen en financiële begrippen.

Onze schrijfstijl proberen we kort en helder te houden en verwijst met 'elektronische links' naar de documenten die erbij horen.