Begroting 2019

Financieel MeerjarenPerspectief

Financieel MeerjarenPerspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

FMP na vastgestelde Kadernota 2019

-466

-6

675

672

Ontwikkeling saldo

470

56

-166

-120

Actueel FMP

4

50

509

552

waarvan incidenteel

-111

-59

-5

0

structureel

115

109

514

552

FMP in begroting 2019

4

50

509

552

Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2019) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2022) structureel sluitend is.

Zowel de begroting 2019 als het laatste jaar van de meerjarenraming (2022) zijn sluitend.