Begroting 2019

Financiële kaders

Financiële kaders

Voor het opstellen van de financiële begroting hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Loonontwikkeling

cao/ 3,0%

Prijsontwikkeling / inflatiecorrectie

2,40%

Rente

1,50%

Leges m.u.v. bouwleges

diversen

Bouwleges

volgt bouwkosten

Toeristenbelasting

+ € 0,01

Forensenbelasting

+ 2,00%

OZB-woningen

+ 2,40%

OZB-niet-woningen

+ 2,40%

Overige rechten

+ 2,40%

Afvalstoffenheffing

+ 3,40%

Rioolheffing

100% kostendekkendheid

Aantal inwoners:

- per 01-01-2019

34.700

- per 01-01-2020

34.600

- per 01-01-2021

34.500

- per 01-01-2022

34.500

Wij werken in onze kostenraming niet met algemene indexen. Er is voor het betreffende begrotingsjaar (in dit geval 2019) zo reëel mogelijk geraamd. Dit prijsniveau houden we constant in de meerjarenraming. Hiermee sluiten wij aan bij de methodiek die we hanteren bij het ramen van de algemene uitkering ("constante prijzen").

Voor de prijsontwikkeling, die we gebruiken bij de berekening van tarieven, is aansluiting gezocht bij het percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit percentage is berekend door het CPB (Centraal Plan Bureau) en is voor 2019 2,4%.

Voor verdere informatie over de tariefstijgingen verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.