Begroting 2019

Voorwoord en persbericht

Voorwoord en persbericht

Voorwoord

Welkom bij onze begroting 2019! De eerste begroting van deze raadsperiode.

De begroting is een van de belangrijkste documenten van een gemeente. Het is de basis voor de keuzes die we maken en het dagelijkse werk dat we doen.

In deze begroting is het coalitieprogramma "Duurzaam verder bouwen" uitgewerkt in de doelen en resultaten. We willen uiteraard grote stappen voorwaarts zetten om onze ambities te realiseren.

Het is gelukt om een sluitende begroting aan te bieden. Dit betekent dat onze jaarlijkse uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. In de jaren na 2019 verwachten we op dit moment zelfs nog meer inkomsten dan uitgaven.

Met vriendelijke groet,

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester Mark Slinkman:

"We zijn er voor u!"

Portefeuille
Algemene en bestuurlijke zaken, Samenwerkingsagenda (sub)regionaal, Internationale samenwerking, Strategische visie, Beleidscoördinatie, Bedrijfsvoering/P&O, Dienstverlening, Politie, Openbare orde, Brandweer, Veiligheid en rampenbestrijding, "Burgervader-rol" bij crisissituaties, Asielbeleid, Integrale veiligheid, Voorlichting, Representatie, Communicatie en (lokale) media, Coördinatie toezicht en handhaving (voor alle portefeuilles)

Wethouder Sylvia Fleuren:

"Berg en Dal aantrekkelijk!"

Portefeuille
Financiën, Belastingen, Toerisme en recreatie, Verkeer, vervoer en mobiliteit, Openbare werken, Nutsbedrijven

Wethouder Irma van de Scheur:

"Aan de slag!"

Portefeuille
Sociale teams, Welzijn en volksgezondheid, Wmo en jeugd, Werk en inkomen, Economische zaken en werkgelegenheid

Wethouder Annelies Visser:

" Samen tot resultaten komen! "

Portefeuille
Natuur en landschap, Monumenten, Erfgoed en archeologie, Integraal waterbeheer, Coördinatie thema leefbaarheid, Kunst, cultuur en musea, Bibliotheek, Onderwijs en sport, Accommodaties en subsidies

Wethouder Nelson Verheul:

"Met elkaar werken aan een schoon, veilig en energieneutraal Berg en Dal!"

Portefeuille
Coördinatie thema duurzaamheid, Milieu, energie en klimaat, Afval, Wonen, Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Coördinator Omgevingswet, Grondzaken, Vergunningverlening en handhaving, ICT, Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Secretaris Edwin van der Velde:

"Goede dienstverlening, tegen zo laag mogelijke kosten!"

Verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie

Persbericht Begroting 2019

Groesbeek, 27 september 2018

Extra mogelijkheden voor duurzaamheid en inwonersinitiatieven
De gemeente geeft haar inwoners de ruimte in de begroting 2019

Het college van de gemeente Berg en Dal legt de gemeenteraad een sluitende begroting 2019 voor. Dit betekent dat het college verwacht dat de uitgaven betaald kunnen worden uit de inkomsten. In deze begroting heeft de gemeente ruimte gemaakt voor verduurzaming  en voor inwonersinitiatieven. De gemeenteraad beslist op 1 november over deze begroting.

Ambities
In deze begroting heeft het college haar ambities uit het coalitieakkoord “Duurzaam verder bouwen” vertaald in concrete doelen en resultaten. Met deze eerste begroting van het huidige college zet de gemeente grote stappen op -onder andere- het gebied van duurzaamheid en inwonersinitiatieven. Het college vindt dat wij en onze (klein)kinderen moeten kunnen opgroeien in een mooie, veilige en gezonde -en dus duurzame- omgeving. Bovendien stimuleert de gemeente haar inwoners om maatregelen op het gebied van duurzaamheid uit te voeren. Daarmee kunnen de inwoners hun energiekosten verlagen.

Goed gevulde spaarrekening
Om tegenslagen op te vangen heeft de gemeente een spaarrekening. Het bedrag op de spaarrekening is de laatste jaren gestegen; zelfs meer dan nodig is. De gemeente kan dus een deel van dat spaargeld uitgeven. De gemeente gaat samen met de inwoners en gemeenteraad van Berg en Dal bekijken naar welke projecten dit geld gaat. Zo bouwen we gezamenlijk verder aan een voor iedereen aantrekkelijke gemeente.

Kosten sociaal domein
Door slimme keuzes te maken gaat de gemeente de kosten van de zorg voor ouderen en jeugd verminderen. Dit moet ook omdat we in Berg en Dal meer uitgeven voor deze zorg dan dat wij van de Rijksoverheid ontvangen.  

Lasten alleen met inflatie gestegen
De belastingen van de gemeente Berg en Dal zijn een van de laagste van Nederland. “Hier zijn wij trots op. De gemeentelijke belastingen hebben we ook dit jaar alleen met de index laten stijgen,” aldus wethouder Fleuren van Financiën, “Onze gemeente staat er financieel nog steeds goed voor. We kunnen wat extra’s doen door een deel van het spaargeld uit te geven. Waaraan we dit gaan uitgeven bepalen we samen met onze inwoners.”

Behandeling van de begroting
Op donderdag 1 november vanaf 16.00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting. De politieke partijen kunnen dan nog onderdelen van de begroting wijzigen. Op 4 oktober is er om 20.00 uur een technische toelichting over de begroting voor de gemeenteraad.

Waar kunt u de begroting zien?
De (informatie over de) begroting 2019 staat vanaf 4 oktober op: http://programmavan.bergendal.nl/.