Begroting 2019

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018 actueel

Begroting2019

Verschil 2018/2019

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

11.302

-44.763

-33.461

11.333

-45.176

-33.843

-382

Onze buurt

8.497

-20.920

-12.422

8.855

-21.487

-12.632

-209

Onze gemeente

1.753

-6.631

-4.877

1.369

-6.688

-5.320

-442

Ons geld

62.223

-4.898

57.324

63.343

-5.245

58.098

774

Overhead

0

-9.282

-9.282

0

-9.052

-9.052

230

Saldo rekening baten en lasten

83.776

-86.494

-2.718

84.900

-87.648

-2.749

-30

Toevoeging aan reserves

-

-2.778

-2.778

-

-1.102

-1.102

1.676

Onttrekking aan reserves

3.838

-

3.838

3.855

-

3.855

17

Resultaat rekening baten en lasten

87.613

-89.272

-1.658

88.755

-88.751

4

1.662