Begroting 2019

Samenvatting

Samenvatting

De begroting 2019, inclusief de meerjarenraming 2020-2022, is meerjarig structureel sluitend.
Daarnaast ziet ons weerstandsvermogen er goed uit en blijven we met onze lokale lasten onder het landelijk gemiddelde.

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

FMP na vastgestelde Kadernota 2019

-466

-6

675

672

Ontwikkeling saldo

470

56

-166

-120

Actueel FMP

4

50

509

552

waarvan incidenteel

-111

-59

-5

0

structureel

115

109

514

552

FMP in begroting 2019

4

50

509

552

In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2018 en 2019 weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018 actueel

Begroting2019

Verschil 2018/2019

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

11.302

-44.763

-33.461

11.333

-45.176

-33.843

-382

Onze buurt

8.497

-20.920

-12.422

8.855

-21.487

-12.632

-209

Onze gemeente

1.753

-6.631

-4.877

1.369

-6.688

-5.320

-442

Ons geld

62.223

-4.898

57.324

63.343

-5.245

58.098

774

Overhead

0

-9.282

-9.282

0

-9.052

-9.052

230

Saldo rekening baten en lasten

83.776

-86.494

-2.718

84.900

-87.648

-2.749

-5.467

Toevoeging aan reserves

-

-2.778

-2.778

-

-1.102

-1.102

3.813

Onttrekking aan reserves

3.838

-

3.838

3.855

-

3.855

1.693

Resultaat rekening baten en lasten

87.613

-89.272

-1.658

88.755

-88.751

4

1.662

Toelichting verschillen tussen begroting 2018 en begroting 2019
Per programma is een toelichting gemaakt. Voor de details verwijzen wij naar de toelichting per programma.